Title

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG LIÊN KẾT NGUỒN LỰC THÔNG TIN

Body

Đề án Liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016.

Trong đó Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì tổ chức thực hiện nhằm tổ chức khai thác, chia sẻ hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để người dùng tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Việc phối hợp liên kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện trên cơ sở Quy chế phối hợp liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành tại Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 năm 2018.

Việc kết nối chia sẻ được thực hiện qua cổng thông tin KH&CN của Thành phố để người dùng tin thông qua cổng thông tin có thể truy cập tới nguồn tin của các đơn vị tham gia.

Website: http://library.cesti.gov.vn 
Expires

 

Attachments

Created at 27/10/2018 9:43 SA by Quản Trị
Last modified at 01/11/2018 3:11 CH by Quản Trị