LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH KẾ TOÁN (274 đề tài)
Ảnh hưởng của thu nhập phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của các ngân hàng ở Việt Nam trong giai đoạn 2005-2013
   Tác giả:  Nguyễn Đặng Hồng Anh; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Ảnh hưởng đặc điểm doanh nghiệp đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
   Tác giả:  Nguyễn Đắc Tấn, Nguyễn Ngọc Ảnh (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM
   Tác giả:  Lê Thị Hà ; Nguyễn Ngọc Huy (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại đơn vị sự nghiệp y tế Việt Nam theo định hướng chuẩn mực kế toán công quốc tế IPSAS 1
   Tác giả:  Trần Thúy Lan Anh; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành công nghiệp có niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
   Tác giả:  Đinh Thị Hoàng Nguyên ; Nguyễn Ngọc Huy (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty ngành dược phẩm y tế niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
   Tác giả:  Trần Thị Thanh Thúy ;Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
   Tác giả:  Phạm Hoài Diễm ; Mai Đình Lâm (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra tài chính Đảng ở Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
   Tác giả:  Khúc Tân Biên; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tài chính - Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Lê Thị Thanh Giang; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dịch vụ kiểm toán độc lập - nghiên cứu thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Phạm Xuân Đông; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018