LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH KẾ TOÁN (303 đề tài)
Ảnh hưởng của thu nhập phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của các ngân hàng ở Việt Nam trong giai đoạn 2005-2013
   Tác giả:  Nguyễn Đặng Hồng Anh; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Ảnh hưởng đặc điểm doanh nghiệp đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
   Tác giả:  Nguyễn Đắc Tấn, Nguyễn Ngọc Ảnh (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM
   Tác giả:  Lê Thị Hà ; Nguyễn Ngọc Huy (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại đơn vị sự nghiệp y tế Việt Nam theo định hướng chuẩn mực kế toán công quốc tế IPSAS 1
   Tác giả:  Trần Thúy Lan Anh; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành công nghiệp có niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
   Tác giả:  Đinh Thị Hoàng Nguyên ; Nguyễn Ngọc Huy (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty ngành dược phẩm y tế niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
   Tác giả:  Trần Thị Thanh Thúy ;Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
   Tác giả:  Phạm Hoài Diễm ; Mai Đình Lâm (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra tài chính Đảng ở Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
   Tác giả:  Khúc Tân Biên; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tạ thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Nguyễn Thị Phương Thảo; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tài chính - Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Lê Thị Thanh Giang; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018