LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH KỸ THUẬT XDCTDD VÀ CÔNG NGHIỆP (101 đề tài)
Ảnh hưởng của bề rộng tiết diện dầm giảm yếu đến phản ứng với động đất của một khung thép đặc biệt ba tầng
   Tác giả:  Nguyễn Văn Thi ; Đào Đình Nhân (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các giải pháp nâng cao sự thích nghi an toàn lao động của công nhân tại các công trình xây dựng ở tỉnh Bình Thuận
   Tác giả:  Nguyễn Hoàng Vũ; Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình dân dụng ở Cà mau và đề xuất biện pháp khắc phục - hạn chế
   Tác giả:  Quách Nhật Duy; Đinh Công Tịnh (hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Các nhân tố ảnh hường đền chất lượng công trình trong giai đoạn thi công dự án chung cư cao tầng trên địa bán thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Nguyễn Quốc An; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình trong giai đoạn thi công dự án chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Nguyễn Quốc An; Đinh Công Tịnh (hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
   Tác giả:  Dương Quốc Bảo ; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vượt tổng mức đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại tỉnh Long An
   Tác giả:  Nguyễn Minh Nghiệp ; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư trong các dự án xây dựng cầu vượt thép tại Thánh phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Phạm Minh Tuấn; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố ảnh hưởng sự thực hiện an toàn lao động kém tại các dự án xây dựng vốn tư nhân
   Tác giả:  Bùi Thanh Tùng; Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố làm tăng chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị trong các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Đặng Duy Quốc Cường; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016