NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
NGÔN NGỮ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MỚI (79 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Adobe Bridge Official JavaScript Reference
   Tác giả:  Systems Inc Adobe.
   Nhà XB: Adobe,
   Năm XB: 2005
Advanced JavaScript, third edition [electronic resource]
   Tác giả:  Chuck Easttom.
   Nhà XB: Wordware Pub.,
   Năm XB: 2008
Beginning iPhone and iPad Web apps :scripting with HTML5, CSS3, and JavaScript
   Tác giả:  Chris Apers, Daniel Paterson.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2010
Beginning iPhone and iPad Web Apps [electronic resource] : Scripting with HTML5, CSS3, and JavaScript
   Tác giả:  by Chris Apers, Daniel Paterson.
   Nhà XB: Chris Apers, Daniel Paterson,
   Năm XB: 2011
Beginning Java 8 APIs, extensions, and libraries : swing, JavaFX, JavaScript, JDBC, and network programming APIs
   Tác giả:  Kishori Sharan ; foreword by Jeff Friesen.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2014
Beginning JavaScript
   Tác giả:  Paul Wilton, Jeremy McPeak.
   Nhà XB: Wrox/Wiley Pub.,
   Năm XB: 2007
Beginning JavaScript, third edition [electronic resource]
   Tác giả:  Paul Wilton, Jeremy McPeak.
   Nhà XB: Wiley Pub.,
   Năm XB: 2007
Build Windows 8 apps with HTML5 and JavaScript
   Tác giả:  Dino Esposito, Francesco Esposito.
   Nhà XB: O'Reilly Media,
   Năm XB: 2013
Building iPhone apps with HTML, CSS, and JavaScript
   Tác giả:  by Jonathan Stark.
   Nhà XB: O'Reilly,
   Năm XB: 2010
Continuous testing with Ruby, Rails, and JavaScript
   Tác giả:  Ben Rady, Rod Coffin.
   Nhà XB: Pragmatic Bookshelf,
   Năm XB: 2011