NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (289 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Introduction to Information Technology

A half-century of automata theory : celebration and inspiration
   Tác giả:  editors, A. Salomaa, D. Wood, S. Yu.
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: 2001
A history of modern computing
   Tác giả:  Paul E. Ceruzzi.
   Nhà XB: MIT Press,
   Năm XB: 2003
A networking approach to grid computing
   Tác giả:  Daniel Minoli.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2005
A+ certification for dummies, 3rd edition [electronic resource]
   Tác giả:  by Ron Gilster.
   Nhà XB: Wiley Pub.,
   Năm XB: 2004
A+ fast pass
   Tác giả:  Faith Wempen.
   Nhà XB: Sybex,
   Năm XB: 2003
A+, Network+, Security+ Exams in a Nutshell
   Tác giả:  Bhardwaj Pawan K.
   Nhà XB: Oreilly & Associates Inc,
   Năm XB: 2007
Absolute beginner's guide to A+ certification
   Tác giả:  Mark Edward Soper.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2004
Absolute beginner's guide to computer basics
   Tác giả:  Michael Miller.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2004
Absolute beginner's guide to computer basics
   Tác giả:  Michael Miller.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2006
Absolute beginner's guide to computer basics
   Tác giả:  Michael Miller.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2010