NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (169 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Management Information Systems

30 Minutes ... To Solve That Problem [electronic resource]
   Tác giả:  Michael Stevens.
   Nhà XB: Kogan Page,
   Năm XB: 1998
A course in game theory
   Tác giả:  Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein.
   Nhà XB: MIT Press,
   Năm XB: 1994
A systems approach to small group interaction
   Tác giả:  Stewart L. Tubbs.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2007
Activiti 5.x business process management elektronisk ressurs : a practical guide to designing and developing BPMN-based business processes
   Tác giả:  Zakir Laliwala, Irshad Mansuri
   Nhà XB: Packt Pub. ,
   Năm XB: 2014
Agile business rule development : process, architecture, and JRules examples
   Tác giả:  Jérôme Boyer, Hafedh Mill.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2011
Alfresco 3 web services [electronic resource] : build Alfresco applications using web services, web scripts and CMIS
   Tác giả:  Ugo Cei, Piergiorgio Lucidi.
   Nhà XB: Packt,
   Năm XB: 2010
Améliorer la qualité des services avec la gestion des problèmes ITIL
   Tác giả:  Hamilton N
   Nhà XB: Eyrolles Ed. Organisation
   Năm XB: 2
Applying Knowledge Management
   Tác giả:  Watson Lan.
   Nhà XB: Morgan Kaufmann,
   Năm XB: 2003
Building a knowledge-driven organization
   Tác giả:  Robert H. Buckman.
   Nhà XB: McGraw-Hill.,
   Năm XB: c2004.
Building the data warehouse
   Tác giả:  William H Inmon.
   Nhà XB: J. Wiley,
   Năm XB: 2002