NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
AN TOÀN HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (31 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

An toàn hệ điều hành
   Tác giả:  Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến, Đặng Hùng Kiệt.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2019
An toàn hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình
   Tác giả:  Nguyễn Lê Văn, Dương Minh Chiến, Đặng Hùng Kiệt.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Bài tập ngôn ngữ lập trình C : Giáo trình
   Tác giả:  Tăng Kim Quang.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 1999
Cyber operations : building, defending, and attacking modern computer networks Mike O'Leary.
   Tác giả: 
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: [2015]
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C
   Tác giả:  Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật ,
   Năm XB: 2017
Ngôn ngữ lập trình
   Tác giả:  Cao Hoàng Trụ.
   Nhà XB: ĐH Bách Khoa Tp.HCM,
   Năm XB: 1997
Ngôn ngữ lập trình
   Tác giả:  Hà Ngọc Nguyên.
   Nhà XB: hutech,
   Năm XB: 2017
Ngôn ngữ lập trình
   Tác giả:  Hà Ngọc Nguyên.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2017
Ngôn ngữ lập trình
   Tác giả:  Hà Ngọc Nguyên
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2017
Ngôn ngữ lập trình : Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT.
   Tác giả: 
   Nhà XB: Đại học Cần Thơ ,
   Năm XB: 2003