NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN (92 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Người học vận dụng được lý thuyết phân tích thiết kế để xây dựng được mô hình dữ diệu quan niệm hay còn gọi là mô hình thực thể kết hợp và mô hình quan niệm xử lý cụ thể là mô hình lưu đồ dòng dữ liệu. Hai mô hình cần thiết và cơ bản để chuyển sang việc tổ chức và cài đặt một chương trình quản lý một HTTT bằng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu cụ thể.

A mathematical modeling approach from nonlinear dynamics to complex systems
   Tác giả:  Elbert E. N. Macau.
   Nhà XB: Springer ,
   Năm XB: 2019
Advanced Dynamic-System Simulation : Model-relp;ication techniques and monte carlosiumlation
   Tác giả:  Granino A Korn.
   Nhà XB: John Wiley
   Năm XB: 2007
An introduction to cryptography
   Tác giả:  Richard A. Mollin.
   Nhà XB: Chapman & Hall/CRC,
   Năm XB: c2007.
An introduction to systems science
   Tác giả:  John N. Warfield.
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: c2006.
Artificial life and evolutionary computation : proceedings of Wivace 2008, Venice, Italy, 8-10 September 2008
   Tác giả:  editors, Roberto Serra, Marco Villani, Irene Poli.
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: 2010.
Autonomy Oriented Computing : From Problem Solving to Complex Systems Modeling
   Tác giả:  Jiming Liu.
   Nhà XB: Kluwer Academic Publishers,
   Năm XB: 2005
Beginning SUSE linux
   Tác giả:  Keir Thomas.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2006.
Building software for simulation : theory and algorithms, with applications in C++
   Tác giả:  James Nutaro.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2011
Các mô hình dự báo giá vàng
   Tác giả:  Nguyễn Tấn Hưng; Nguyễn Đình Thuân (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Chaos and Fractals : New Frontiers of Science
   Tác giả:  Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Juergens, Dietmar Saupe.
   Nhà XB: Springer-Verlag New York Inc.,
   Năm XB: 2004