NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (29 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Học phần này giúp sinh viên nắm được ý nghĩa của mô hình hóa dữ liệu. Đặc tính và tính chất của từng loại mô hình, các phương pháp tiếp cận yêu cầu để từ đó có thể thiêt kế được CSDL theo hướng đối tượng, đáp ứng các yêu cầu cho lập trình hướng đối tượng.

413 bài tập phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML (có lời giải)
   Tác giả:  Simon Bennett, John Skelton, Ken Lunn; Gia Vĩnh (dịch).
   Nhà XB: Hồng Đức ,
   Năm XB: 2009
Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development
   Tác giả:  Craig Larman.
   Nhà XB: Prentice Hall PTR,
   Năm XB: 2004
Applying use case driven object modeling with UML : an anotated e-commerce example
   Tác giả:  Doug Rosenberg and Kendall Scott.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2001
Enterprise patterns and MDA : building better software with archetype patterns and UML
   Tác giả:  Jim Arlow, Ila Neustadt.
   Nhà XB: Addison Wesley,
   Năm XB: 2004
Fast track UML 2.0
   Tác giả:  Kendall Scott.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2004
Fundamentals of object-oriented design in UML
   Tác giả:  Meilir Page-Jones.
   Nhà XB: Dorset House,
   Năm XB: 2000
Java programming fundamentals : problem solving through object oriented analysis and design
   Tác giả:  Premchand S. Nair.
   Nhà XB: CRC Press,
   Năm XB: 2009
Learning UML
   Tác giả:  Sinan Si Alhir.
   Nhà XB: O'Reilly,
   Năm XB: 2003
Learning UML 2.0
   Tác giả:  Russ Miles and Kim Hamilton.
   Nhà XB: O'Reilly,
   Năm XB: 2006
Learning UML 2.0
   Tác giả:  Russ Miles and Kim Hamilton.
   Nhà XB: O'Reilly,
   Năm XB: 2006