NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (293 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (qui trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, phương pháp tổ chức quản lý, công cụ và môi trường triển khai phần mềm,…), đồng thời giúp sinh viên hiểu và biết tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống , có phương pháp. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được giới thiệu nhiều phương pháp khác

19 deadly sins of software security [electronic resource] : programming flaws and how to fix them
   Tác giả:  Michael Howard, David LeBlanc, John Viega.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2005
24 deadly sins of software security [electronic resource] : programming flaws and how to fix them
   Tác giả:  Michael Howard, David LeBlanc, John Viega ; technical editor, Alan Krassowski.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2010
24 deadly sins of software security [electronic resource] [electronic resource] : programming flaws and how to fix them
   Tác giả:  Michael Howard, David LeBlanc, and John Viega.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2010
A bug hunter's diary : a guided tour through the wilds of software security
   Tác giả:  Tobias Klein.
   Nhà XB: No Starch Press,
   Năm XB: c2011.
A concise introduction to software engineering [electronic resource]
   Tác giả:  Pankaj Jalote.
   Nhà XB: Springer-Verlag London,
   Năm XB: 2008
A practical guide to testing object-oriented software
   Tác giả:  John D. McGregor, David A. Sykes.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2001
A practitioner's guide to software test design
   Tác giả:  Lee Copeland.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2004
A practitioner's guide to software test design [electronic resource]
   Tác giả:  Lee Copeland.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2004
A process algebraic approach to software architecture design [electronic resource]
   Tác giả:  Alessandro Aldini, Marco Bernardo, Flavio Corradini.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2010
Achieving software quality through teamwork
   Tác giả:  Evans Isabel.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2004