NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
TOÁN RỜI RẠC VÀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ (159 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

A concise introduction to mathematical logic
   Tác giả:  Wolfgang Rautenberg.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2006
A course in mathematical logic
   Tác giả:  Y. I. Manin ; translated from the Russian by Neal Koblitz.
   Nhà XB: Springer Verlag,
   Năm XB: 1977
A course in mathematical logic for mathematicians
   Tác giả:  Yu. I. Manin ; chapters I-VIII translated from the Russian by Neal Koblitz ; with new chapters by Boris Zilber and Yuri I. Manin.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2010
A course on Borel sets
   Tác giả:  S.M. Srivastava.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 1998
A course on Borel sets
   Tác giả:  S.M. Srivastava.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 1998
A course on mathematical logic
   Tác giả:  S.M. Srivastava.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2008
A nonlinear dynamics perspective of Wolfram's New kind of science
   Tác giả:  Leon O. Chua.
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: 2006-
A structural account of mathematics
   Tác giả:  Charles S. Chihara.
   Nhà XB: Clarendon Press,
   Năm XB: 2004
A textbook of graph theory
   Tác giả:  R. Balakrishnan, K. Ranganathan.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: [2012]
A walk through combinatorics : an introduction to enumeration and graph theory
   Tác giả:  Miklós Bóna.
   Nhà XB: World Scientific Pub.,
   Năm XB: 2006