NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
KIỂM THỬ PHẦN MỀM (36 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Học phần được xây dựng với các nội dung: kiến thức về phương pháp kiểm thử phần mềm và các quy trình kiểm thử phần mềm; kỹ thuật và kỹ năng cơ bản trong thiết kế và cài đặt kiểm thử; cung cấp kiến thức về các công cụ hỗ trợ quản lí quá trình kiểm thử phần mềm; cung cấp kiến thức về kiểm thử tự động và các phần mềm hỗ trợ kiểm thử tự động.

A practitioner's guide to software test design
   Tác giả:  Lee Copeland.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2004
A practitioner's guide to software test design [electronic resource]
   Tác giả:  Lee Copeland.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2004
Advanced penetration testing for highly-secured environments : the ultimate security guide : learn to perform professional penetration testing for highly-secured environments with this intensive hands-on guide
   Tác giả:  Lee Allen.
   Nhà XB: Packt Pub.,
   Năm XB: 2012.
Critical testing processes : plan, prepare, perform, perfect
   Tác giả:  Rex Black.
   Nhà XB: Addison Wesley,
   Năm XB: 2004
Effective software testing : 50 specific ways to improve your testing
   Tác giả:  Elfriede Dustin.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2003
Guide to advanced software testing
   Tác giả:  Anne Mette Jonassen Hass.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2008
How we test software at Microsoft [electronic resource]
   Tác giả:  Alan Page, Ken Johnston, Bj Rollison ; [edited by] Lynn Finnel.
   Nhà XB: Microsoft Press,
   Năm XB: 2009
JUnit Recipes : Practical Methods for Programmer Testing.
   Tác giả: 
   Nhà XB: Manning Publications,
   Năm XB: 2004
Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 1
   Tác giả:  Hung Q. Nguyen, Michael Hackett, Bob Johnson
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2010
Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 2
   Tác giả:  Hung Q. Nguyen, Bob Johnson, Michael Hackett.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2010