NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CÔNG TÁC KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (30 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Advances in Computer Science and Information Engineering elektronisk ressurs : Volume 2
   Tác giả:  edited by David Jin, Sally Lin
   Nhà XB: Springer Berlin Heidelberg ,
   Năm XB: 2012
Advances in computer, information, and systems sciences, and engineering : proceedings of IETA05, TeNe05 and EIAE05
   Tác giả:  edited by Khaled Elleithy ... [et al.].
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2006
Beginning PowerShell for SharePoint 2016 : A guide for administrators, developers, and DevOps engineers [electronic resource]
   Tác giả:  Nikolas Charlebois-Laprade, John Edward Naguib.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2017
Computation Engineering [electronic resource] : Applied Automata Theory and Logic
   Tác giả:  by Ganesh Gopalakrishnan.
   Nhà XB: Springer Science+Business Media LLC,
   Năm XB: 2006.
Computer, intelligent computing and education technology : selected peer reviewed papers from 2014 International Conference on Computer, Intelligent Computing and Education Technology, CICET 2014, Hong Kong, 27-28 March 2014
   Tác giả:  editors, Hsiang-Chuan Liu, Asia University, Taiwan, Wen-Pei Sung, National Chin-Yi University of Technology, Taiwan, Wenli-Yao, Control Engineering and Information Science Research, Hong Kong.
   Nhà XB: CRC Press/Balkema,
   Năm XB: [2014]
Computing handbook : computer science and software engineering
   Tác giả:  edited by Teofilo Gonzalez, University of California, Santa Barbara, California, USA, Jorge Díaz-Herrera, Keuka College, Keuka Park, New York, USA ; editor-in-chief, Allen Tucker, Bowdoin College, Brunswick, Maine, USA.
   Nhà XB: CRC Press,
   Năm XB: [2014]
Computing System Reliability : Models and Analysis (Cell Engineering)
   Tác giả:  Min Xie, Yuan-Shun Dai, Kim-Leng Poh.
   Nhà XB: Kluwer Academic Publishers,
   Năm XB: 2004
Conceptual Modelling in Information Systems Engineering [electronic resource]
   Tác giả:  edited by John Krogstie, Andreas Lothe Opdahl, Sjaak Brinkkemper.
   Nhà XB: Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
   Năm XB: 2007
Công tác kỹ sư ngành công nghệ thông tin
   Tác giả:  Dương Thành Phết, Nguyễn Đình Ánh, Nguyễn Hoàng Tiến.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2019
Công tác kỹ sư ngành công nghệ thông tin
   Tác giả:  Dương Thành Phết, Nguyễn Đình Ánh, Nguyễn Hoàng Tiến.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018