NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM (29 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Advanced penetration testing for highly-secured environments : the ultimate security guide : learn to perform professional penetration testing for highly-secured environments with this intensive hands-on guide
   Tác giả:  Lee Allen.
   Nhà XB: Packt Pub.,
   Năm XB: 2012.
Critical testing processes : plan, prepare, perform, perfect
   Tác giả:  Rex Black.
   Nhà XB: Addison Wesley,
   Năm XB: 2004
Effective software testing : 50 specific ways to improve your testing
   Tác giả:  Elfriede Dustin.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2003
Guide to advanced software testing
   Tác giả:  Anne Mette Jonassen Hass.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2008
JUnit Recipes : Practical Methods for Programmer Testing.
   Tác giả: 
   Nhà XB: Manning Publications,
   Năm XB: 2004
Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 1
   Tác giả:  Hung Q. Nguyen, Michael Hackett, Bob Johnson
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2010
Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 2
   Tác giả:  Hung Q. Nguyen, Bob Johnson, Michael Hackett.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2010
Kiểm thử phần mềm (Testing)
   Tác giả:  Trần Tường Thụy, Phạm Quang Hiển.
   Nhà XB: Thông tin và Truyền thông,
   Năm XB: 2013
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
   Tác giả:  Thạc Bình Cường, Nguyễn Đức Mận.
   Nhà XB: Bách Khoa-Hà Nội,
   Năm XB: 2011
Managing the testing process [electronic resource]
   Tác giả:  Rex Black.
   Nhà XB: Microsoft Press,
   Năm XB: 1999