NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ (9 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

FreeOpen Source Software Development
   Tác giả:  Stefan Koch chủ biên.
   Nhà XB: Idea Group Publ.,
   Năm XB: 2004
Multitool Linux : practical uses for open source software
   Tác giả:  Michael Schwarz ... [et al].
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2002
Multitool Linux : Practical Uses for Open Source Software
   Tác giả:  Michael Schwarz ... [et. al].
   Nhà XB: Addison Wesley,
   Năm XB: 2002
Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở
   Tác giả:  Hà Quốc Trung.
   Nhà XB: Bách khoa Hà Nội,
   Năm XB: 2018
Phần mềm mã nguồn mở
   Tác giả:  Nguyễn Kim Hưng
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2018
Phần mềm mã nguồn mở
   Tác giả:  Nguyễn Kim Hưng
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Phần mềm mã nguồn mở
   Tác giả:  Nguyễn Kim Hưng
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2015
Phần mềm mã nguồn mở
   Tác giả:  Nguyễn Kim Hưng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2014
Producing Open Source Software
   Tác giả:  Karl Fogel.
   Nhà XB: OREILLY,
   Năm XB: 2005