NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (53 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

A concise introduction to software engineering [electronic resource]
   Tác giả:  Pankaj Jalote.
   Nhà XB: Springer-Verlag London,
   Năm XB: 2008
Ada for software engineers [electronic resource]
   Tác giả:  Mordechai Ben-Ari.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2009
Advances in machine learning applications in software engineering
   Tác giả:  Zhang Du, Tsai Jeffrey J.P.
   Nhà XB: Idea Group Publishing,
   Năm XB: 2007
Advances in software engineering and knowledge engineering
   Tác giả:  Vincenzo Ambriola, Genovaffa Tortora
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: 1993
Agile management for software engineering : applying the theory of constraints for business results
   Tác giả:  David J. Anderson ; foreword by Eli Schragenheim.
   Nhà XB: Prentice Hall Professional Technical Reference,
   Năm XB: 2004
Agile processes in software engineering and extreme programming : 17th International Conference, XP 2016, Edinburgh, Scotland, May 24-27, 2016. Proceedings
   Tác giả:  Helen Sharp, Tracy Hall (ed.)
   Nhà XB: SpringerOpen,
   Năm XB: 2016
Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming [electronic resource] : 18th International Conference, XP 2017, Cologne, Germany, May 22-26, 2017, Proceedings
   Tác giả:  edited by Hubert Baumeister, Horst Lichter, Matthias Riebisch.
   Nhà XB: Springer International Publishing : Imprint: Springer,
   Năm XB: 2017
Agile software engineering with Visual Studio [electronic resource] : from concept to continuous delivery
   Tác giả:  Sam Guckenheimer, Neno Loje,
   Nhà XB: Addison-Wesley Professional,
   Năm XB: 2012
An integrated approach to software engineering
   Tác giả:  Pankaj Jalote.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2005
Artificial intelligence and software engineering : understanding the promise of the future
   Tác giả:  Derek Partridge.
   Nhà XB: Glenlake Pub. Co. ; AMACOM, American Management Association,
   Năm XB: 1998