NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (13 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Di động và điện toán đám mây - Nội dung trọng tâm của mạng thế hệ mới
   Tác giả:  Phan Thành Trung
   Nhà XB:
   Năm XB:
Điện toán đám mây và lộ trình triển khai
   Tác giả:  Vĩnh Sơn
   Nhà XB:
   Năm XB:
Những thách thức từ công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây
   Tác giả:  Phan Thành Trung
   Nhà XB:
   Năm XB:
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS
   Tác giả:  Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2005
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : dùng với SPSS các phiên bản 11.5,13,14,15,16. Tập 1
   Tác giả:  Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc.
   Nhà XB: Hồng Đức,
   Năm XB: 2014
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : dùng với SPSS các phiên bản 11.5,13,14,15,16. Tập 2
   Tác giả:  Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc.
   Nhà XB: Hồng Đức ,
   Năm XB: 2014
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1
   Tác giả:  Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc.
   Nhà XB: Hồng Đức,
   Năm XB: 2008
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2
   Tác giả:  Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc.
   Nhà XB: Hồng Đức ,
   Năm XB: 2008
Phân tích dữ liệu tạo cảnh báo học tập bằng mô hình hồi quy logistic
   Tác giả:  Đặng Văn Lực ; Trần Đức Khánh (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
Tin học thực hành. T5 - Phân tích dữ liệu bằng Excel
   Tác giả:  Nguyễn Tiến, Nguyễn Văn Hoài, Nguyễn Văn Tâm.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 1996