NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO (270 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

A guide to computer network security
   Tác giả:  Joseph Migga Kizza.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2009
AAA and network security for mobile access : radius, diameter, EAP, PKI and IP mobility
   Tác giả:  Madjid Nakhjiri and Mahsa Nakhjiri.
   Nhà XB: John Wiley & Sons,
   Năm XB: 2005
ACRC exam certification guide
   Tác giả:  Gough Clare.
   Nhà XB: Cisco,
   Năm XB: 1999
Active Defense — A Comprehensive Guide to Network Security
   Tác giả:  Chris Brenton, Cameron Hunt.
   Nhà XB: Sybex,
   Năm XB: 2001
Administering Cisco QOS for IP Networks
   Tác giả:  Flannagan Mike.
   Nhà XB: Syngress,
   Năm XB: 2001
Administering Cisco QoS for IP networks
   Tác giả:  Michael E. Flannagan.
   Nhà XB: Syngress,
   Năm XB: 2001
Aggressive network self-defense [electronic resource]
   Tác giả:  Neil Archibald ... [et al.] ; technical editor, Neil R. Wyler (aka Grifter)
   Nhà XB: Syngress Publishing,
   Năm XB: 2005
Applied network security monitoring : collection, detection, and analysis
   Tác giả:  Chris Sanders, Jason Smith ; David J. Bianco.
   Nhà XB: Syngress, an imprint of Elsevier,
   Năm XB: 2014
Architecting web services [electronic resource]
   Tác giả:  William L. Oellermann, Jr.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2001
Assessing Network Security : Testing Your Defenses
   Tác giả:  David LeBlanc, Ben Smith.
   Nhà XB: Microsoft Press,
   Năm XB: 2004