NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN (85 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

A practical guide to security engineering and information assurance
   Tác giả:  Debra S. Herrmann.
   Nhà XB: Auerbach Publications,
   Năm XB: 2002
Advances in cryptology - ASIACRYPT 2009 [electronic resource] : 15th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Tokyo, Japan, December 6-10, 2009 : proceedings
   Tác giả:  Mitsuru Matsui (ed.).
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2009
Advances in enterprise information technology security
   Tác giả:  Djamel Khadraoui and Francine Herrmann, editors.
   Nhà XB: Information Science Reference,
   Năm XB: 2007
Advances in enterprise information technology security
   Tác giả:  Djamel Khadraoui and Francine Herrmann, editors.
   Nhà XB: Information Science Reference,
   Năm XB: 2007
Advances in information and computer security : 6th International Workshop, IWSEC 2011, Tokyo, Japan, November 8-10, 2011 : proceedings
   Tác giả:  Tetsu Iwata, Masakatsu Nishigaki (eds.).
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2011
An toàn thông tin cho ứng dụng web
   Tác giả:  Văn Thiên Hoàng,...[và những người khác]
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Applications of information systems to homeland security and defense
   Tác giả:  Hussein Aly Abbass, Daryl Essam
   Nhà XB: IGI Publishing,
   Năm XB: 2005.
Assessing Information Security [electronic resource] : Strategies, Tactics, Logic and Framework.
   Tác giả: 
   Nhà XB: IT Governance Publishing,
   Năm XB: 2010
Bảo mật thông tin
   Tác giả:  Văn Thiên Hoàng, Bùi Văn Thiệu.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Bảo mật thông tin
   Tác giả:  Văn Thiên Hoàng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014