NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
AN TOÀN HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH (93 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

A guide to computer network security
   Tác giả:  Joseph Migga Kizza.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2009
AAA and network security for mobile access : radius, diameter, EAP, PKI and IP mobility
   Tác giả:  Madjid Nakhjiri and Mahsa Nakhjiri.
   Nhà XB: John Wiley & Sons,
   Năm XB: 2005
Active Defense — A Comprehensive Guide to Network Security
   Tác giả:  Chris Brenton, Cameron Hunt.
   Nhà XB: Sybex,
   Năm XB: 2001
An toàn mạng
   Tác giả:  Văn Thiên Hoàng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2015
An toàn mạng
   Tác giả:  Văn Thiên Hoàng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Applied network security monitoring : collection, detection, and analysis
   Tác giả:  Chris Sanders, Jason Smith ; David J. Bianco.
   Nhà XB: Syngress, an imprint of Elsevier,
   Năm XB: 2014
Assessing Network Security : Testing Your Defenses
   Tác giả:  David LeBlanc, Ben Smith.
   Nhà XB: Microsoft Press,
   Năm XB: 2004
Biometrics for Network Security
   Tác giả:  Paul Reid.
   Nhà XB: Prentice Hall PTR,
   Năm XB: 2003
Building open source network security tools : components and techniques
   Tác giả:  Mike Schiffman.
   Nhà XB: Wiley Pub.,
   Năm XB: 2003
Cisco network security little black book [electronic resource]
   Tác giả:  Joe Harris.
   Nhà XB: Coriolis ; Paraglyph Press,
   Năm XB: 2002.