NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
BẢO MẬT THÔNG TIN (86 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Information Security Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng về bảo mật hệ thống thông tin nói chung (các mô hình bảo mật, cơ chế bảo mật, mật mã học, … ). Sau đó áp dụng vào các vấn đề thuộc về mạng máy tính (bảo mật cơ sở hạ tầng, bảo mật wireless, bảo mật truyền thông, bảo mật web, ...)

A practical guide to security engineering and information assurance
   Tác giả:  Debra S. Herrmann.
   Nhà XB: Auerbach Publications,
   Năm XB: 2002
Advances in cryptology - ASIACRYPT 2009 [electronic resource] : 15th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Tokyo, Japan, December 6-10, 2009 : proceedings
   Tác giả:  Mitsuru Matsui (ed.).
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2009
Advances in enterprise information technology security
   Tác giả:  Djamel Khadraoui and Francine Herrmann, editors.
   Nhà XB: Information Science Reference,
   Năm XB: 2007
Advances in enterprise information technology security
   Tác giả:  Djamel Khadraoui and Francine Herrmann, editors.
   Nhà XB: Information Science Reference,
   Năm XB: 2007
Advances in information and computer security : 6th International Workshop, IWSEC 2011, Tokyo, Japan, November 8-10, 2011 : proceedings
   Tác giả:  Tetsu Iwata, Masakatsu Nishigaki (eds.).
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2011
An toàn thông tin cho ứng dụng web
   Tác giả:  Văn Thiên Hoàng,...[và những người khác]
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Applications of information systems to homeland security and defense
   Tác giả:  Hussein Aly Abbass, Daryl Essam
   Nhà XB: IGI Publishing,
   Năm XB: 2005.
Assessing Information Security [electronic resource] : Strategies, Tactics, Logic and Framework.
   Tác giả: 
   Nhà XB: IT Governance Publishing,
   Năm XB: 2010
Bảo mật thông tin
   Tác giả:  Văn Thiên Hoàng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
Bảo mật thông tin
   Tác giả:  Văn Thiên Hoàng, Bùi Văn Thiệu.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015