NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (22 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học Công Cụ Môi Trường Phát Triển Phần mềm cung cấp kiến thức và kỹ năng phát triển ứng dụng web trên môi trường .NET framework.

Asp .net 2 everyday apps for dummies(r)
   Tác giả:  Doug Lowe.
   Nhà XB: Wiley Pub.,
   Năm XB: 2006
Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm
   Tác giả:  Hồ Thuần chủ biên, Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2008
Công cụ môi trường phát triển phần mềm
   Tác giả:  Lê Trung Hiếu.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Công cụ môi trường phát triển phần mềm
   Tác giả:  Lê Trung Hiếu.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Công nghệ phần mềm
   Tác giả:  Dương Thành Phết.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2019
Công nghệ phần mềm
   Tác giả:  Khoa Công nghệ Thông tin Bộ môn Công nghệ Phần mềm
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
Công nghệ phần mềm
   Tác giả:  Phạm Quang Trình (chủ biên)...[và những người khác]
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Hà Nội ,
   Năm XB: 2016
Công nghệ phần mềm
   Tác giả:  Khoa Công nghệ Thông tin Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Dương Thành Phết.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Hội thảo phần mềm tự do
   Tác giả:  Bộ khoa học và công nghệ.
   Nhà XB: [knxb],
   Năm XB: 2004
Kĩ nghệ phần mềm : T1
   Tác giả:  Roger S.Pressman.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 1997