NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
ĐỒ HỌA MÁY TÍNH (10 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đồ họa máy tính, và Lập trình Game 2D trên máy tính thông qua thư viện SDL, OpenGL và ngôn ngữ C++

Cơ sở đồ họa máy tính
   Tác giả:  Hoàng Kiếm, Dương Anh Đức, Lê Đình Duy.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2003
Cơ sở đồ họa máy tính
   Tác giả:  Hoàng Kiếm chủ biên ... [et. al].
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2007
Cơ sở đồ họa máy tính
   Tác giả:  Hoàng Kiếm, Dương Anh Đức, Lê Đình Duy.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2000
Đồ họa máy tính
   Tác giả:  Nguyễn Quang Khánh,Nguyễn Tuấn Anh.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2013
Đồ họa máy tính : Giáo trình
   Tác giả:  Dương Anh Đức, Lê Đình Duy.
   Nhà XB: ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM,
   Năm XB: 1996
Đồ họa máy tính : giáo trình
   Tác giả:  Dương Anh Đức ... [et. al].
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2007
Đồ họa máy tính I
   Tác giả:  Phạm Tiến Sơn.
   Nhà XB:
   Năm XB: 2005
Đồ họa máy tính trong không gian ba chiều
   Tác giả:  Trần Giang Sơn
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2008
Giáo trình Đồ họa máy tính : lý thuyết và bài tập có lời giải
   Tác giả:  Nguyễn Tiến, Ngô Quốc Việt
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2001
Nhập môn đồ họa máy tính
   Tác giả:  Lương Chi Mai, Huỳnh Thị Thanh Bình
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2000