NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
LẬP TRÌNH C (28 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: C Programming

Bài tập ngôn ngữ lập trình C : Giáo trình
   Tác giả:  Tăng Kim Quang.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 1999
C# 2005. Tập 4 - Quyển 1 : Lập trình cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Phạm Hữu Khang chủ biên, Trần Tiến Dũng hiệu đính.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2008
Giáo trình lập trình cơ sở
   Tác giả:  Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như.
   Nhà XB: Xây dựng ,
   Năm XB: 2017
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C
   Tác giả:  Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật ,
   Năm XB: 2017
Java - Lập trình cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Tiến, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Hoài.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2001
Kỹ thuật lập trình C chuẩn Ansi C
   Tác giả:  Hồ Hoàng Triết.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2002
Lập trình c # trên windows
   Tác giả:  Mai Ngọc Thu
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2015
Lập trình C trên windows : giáo trình
   Tác giả:  Nguyễn Đình Quyên, Mai Xuân Hùng.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2007
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử
   Tác giả:  W. Buchanan, Ngô Diên Tập dịch, Phạm Huy Quỳnh dịch.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2000
Lập trình C# trên window
   Tác giả:  Mai Ngọc Thu
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015