NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (163 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Object-Oriented Programming

413 bài tập phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML (có lời giải)
   Tác giả:  Simon Bennett, John Skelton, Ken Lunn; Gia Vĩnh (dịch).
   Nhà XB: Hồng Đức ,
   Năm XB: 2009
A guide to MATLAB object-oriented programming
   Tác giả:  Register Andy H.
   Nhà XB: Chapman & Hall/CRC,
   Năm XB: 2007
A practical guide to testing object-oriented software
   Tác giả:  John D. McGregor, David A. Sykes.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2001
Addison-Wesley Professional Ruby Series Rails Plugins : Extending Rails Beyond the Core
   Tác giả:  James Adam.
   Nhà XB: Addison Wesley Professional,
   Năm XB: 2006
ADO.NET cookbook
   Tác giả:  Hamilton Bill.
   Nhà XB: O'Reilly,
   Năm XB: 2003
ADO.NET in a nutshell
   Tác giả:  Bill Hamilton, Matthew MacDonald.
   Nhà XB: O'Reilly,
   Năm XB: 2003
Agile web development with rails
   Tác giả:  Dave Thomas, David Heinemeier Hansson ; with Leon Breedt ... [et al.]
   Nhà XB: Pragmatic Bookshelf,
   Năm XB: 2006
An Introduction to Object-Oriented Programming with Java
   Tác giả:  C.Thomas Wu.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2006
An introduction to object-oriented programming with Java
   Tác giả:  C. Thomas Wu.
   Nhà XB: McGraw Hill Higher Education,
   Năm XB: 2010
An Introduction to Object-Oriented Programming with Java 1.5 Update
   Tác giả:  C.Thomas Wu.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2004