NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
LẬP TRÌNH JAVA (396 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp các kiến thức: cơ bản về lập trình Java, sử dụng các thành phần thư viện Java (collections, luồng, xử lý file, giao diện người dùng), lập trình mạng và cơ chế kết nối cơ sở dữ liệu JDBC.

.NET for Java Developers : Migrating to C#
   Tác giả:  Jawahar Puvvala, Alok Pota.
   Nhà XB: Addison Wesley,
   Năm XB: 2003
.NET for Java developers migrating to C#
   Tác giả:  Jawahar Puvvala, Alok Pota.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2004
A programmer's guide to Java certification : a comprehensive primer
   Tác giả:  Khalid A. Mughal, Rolf W. Rasmussen.
   Nhà XB: Addison Wesley,
   Năm XB: 2003
Adobe Bridge Official JavaScript Reference
   Tác giả:  Systems Inc Adobe.
   Nhà XB: Adobe,
   Năm XB: 2005
Advanced Java networking
   Tác giả:  Dick Steflik, Prashant Sridharan.
   Nhà XB: Prentice - Hall,
   Năm XB: 2000
Advanced JavaScript, third edition [electronic resource]
   Tác giả:  Chuck Easttom.
   Nhà XB: Wordware Pub.,
   Năm XB: 2008
Agile Java development with Spring, Hibernate and Eclipse
   Tác giả:  Anil Hemrajani ; [forewords by Scott W. Ambler and Rod Johnson].
   Nhà XB: Sams,
   Năm XB: 2006
Ajax Und Java
   Tác giả:  Steven D. Olson
   Nhà XB: O'reilly ,
   Năm XB: 2007
Algorithms in Java
   Tác giả:  Robert Sedgewick.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2003-2004
Algorithms in Java
   Tác giả:  Robert Sedgewick.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2003