NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
LẬP TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH (39 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Network Programming

Beginning Java 8 APIs, extensions, and libraries : swing, JavaFX, JavaScript, JDBC, and network programming APIs
   Tác giả:  Kishori Sharan ; foreword by Jeff Friesen.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2014
C# network programming
   Tác giả:  Richard Blum.
   Nhà XB: Sybex,
   Năm XB: 2003
C# network programming [electronic resource]
   Tác giả:  Richard Blum.
   Nhà XB: SYBEX Inc.,
   Năm XB: 2003
C++ network programming
   Tác giả:  Douglas C. Schmidt, Stephen D. Huston.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2002
C++ Network Programming : T.1- Mastering Complexity with ACE and Patterns
   Tác giả:  Douglas C. Schmidt, Stephen D. Huston.
   Nhà XB: Addison Wesley,
   Năm XB: 2001
C++ Network Programming : T.2 - Systematic Reuse with ACE and Frameworks
   Tác giả:  Douglas C. Schmidt, Stephen D. Huston.
   Nhà XB: Addison Wesley,
   Năm XB: 2002
Foundations of Python network programming
   Tác giả:  J. Goerzen.
   Nhà XB: Apress ; Distributed to the Book trade in the United States by Springer-Verlag,
   Năm XB: 2004.
Foundations of Python network programming
   Tác giả:  Brandon Rhodes, John Goerzen.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2014.
Foundations of Python network programming : the comprehensive guide to building network applications with Python [electronic resource]
   Tác giả:  Brandon Rhodes, John Goerzen.
   Nhà XB: Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer Science+Business Media,
   Năm XB: 2010.
Foundations of Python network programming [electronic resource] : the comprehensive guide to building network applications with Python, second edition
   Tác giả:  Brandon Rhodes, John Goerzen ; technical reviewer, Michael Bernstein.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2010