NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
LẬP TRÌNH TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOWS (19 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Windows Programming

C# 2.0
   Tác giả:  Michel de Champlain, Brian G Patrick.
   Nhà XB: Elsevier,
   Năm XB: 2005
Cẩm nang lập trình Windows API : tham khảo toàn diện
   Tác giả:  Phạm Đào Trung Nguyên ... [và những người khác].
   Nhà XB: Giao Thông Vận Tải,
   Năm XB: 2005
Lập trình C# trên Windows
   Tác giả:  Mai Ngọc Thu.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Lập trình Windows bằng Visual C
   Tác giả:  Đặng Văn Đức - Lê Quốc Hưng.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2001
Lập trình Windows với C#.net
   Tác giả:  Phương Lan chủ biên.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2002
Lập trình Windows với VCMFC : Giáo trình
   Tác giả:  Nguyễn Chánh Thành.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2006
Microsoft Visual C# 2005 step by step [electronic resource]
   Tác giả:  John Sharp.
   Nhà XB: Microsoft Press,
   Năm XB: 2006
Pro C# 2005 and the .NET 2.0 platform
   Tác giả:  Andrew W Troelsen.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2005
Professional ADO.NET 2
   Tác giả:  Wallace B. McClure ... [et. al].
   Nhà XB: Wrox,
   Năm XB: 2005
Programming Windows
   Tác giả:  Charles Petzold.
   Nhà XB: Microsoft,
   Năm XB: 1999