NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG (24 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Mobile Device Programming

Android application development cookbook : 100 recipes for building winning apps
   Tác giả:  Wei-Meng Lee.
   Nhà XB: Wiley Pub., Inc.,
   Năm XB: 2012
Android for work [electronic resource] : productivity for professionals
   Tác giả:  Marziah Karch ; technical reviewer, Massimo Nardone.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2010
Áp dụng công nghệ J2ME vào thương mại di động
   Tác giả:  Dương Phương Đông.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2003
Beginning Android 4
   Tác giả:  Grant Allen.
   Nhà XB: distributed by Springer Science+Business Media,
   Năm XB: 2012
Beginning J2ME : from novice to professional
   Tác giả:  Sing Li, Jonathan Knudsen.
   Nhà XB: Apress ; Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,
   Năm XB: 2005
Beginning J2ME : from novice to professional
   Tác giả:  Sing Li and Jonathan Knudsen.
   Nhà XB: Apress ; Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,
   Năm XB: 2005
Enterprise J2ME : developing mobile Java applications
   Tác giả:  Michael Juntao Yuan ; [foreword by Jim Colson].
   Nhà XB: Prentice Hall PTR,
   Năm XB: 2004
Head First Android development
   Tác giả:  Jonathan SImo
   Nhà XB: O'Reilly
   Năm XB: 2011
How to do everything with Windows Mobile
   Tác giả:  Frank McPherson.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2006
How to Do Everything with Your Smartphone, Windows Mobile Edition
   Tác giả:  Jason R Rich.
   Nhà XB: McGraw-Hill Companies,
   Năm XB: 2004