NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
LẬP TRÌNH WEB (19 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Web Programming

Asp .net 2 everyday apps for dummies(r)
   Tác giả:  Doug Lowe.
   Nhà XB: Wiley Pub.,
   Năm XB: 2006
ASP.NET 2.0 website programming : problem-design-solution
   Tác giả:  Marco Bellinaso.
   Nhà XB: Wrox/Wiley,
   Năm XB: 2006
Beginning visual web programming in VB .NET [electronic resource] : from novice to professional
   Tác giả:  Daniel Cazzulino ... [et al.].
   Nhà XB: Apress ; Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,
   Năm XB: 2005
Beginning Web programming with HTML, XHTML, and CSS [electronic resource]
   Tác giả:  Jon Duckett.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2004
C#.net Web Developer's Guide
   Tác giả:  Nandu Saurabh, dotthatcom, Hack Greg.
   Nhà XB: Syngress,
   Năm XB: 2002
Dynamic web programming : a beginner's guide
   Tác giả:  Marty Matthews, John Cronan.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2010
Giáo trình Lập trình Web bằng ASP 3.0
   Tác giả:  Phạm Hữu Khang.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2005
Just Enough Web Programming with XHTML, PHP, and MYSQL
   Tác giả:  Guy W. Lecky-Thompson
   Nhà XB: Cengage Learning, Course Technology PTR ,
   Năm XB: 2008
Lập trình ứng dụng web
   Tác giả:  Mai Ngọc Thu, Nguyễn Đình Ánh
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Lập trình Visual C# thế nào ? T.5 : Lập trình Web dùng ASP.NET và C#
   Tác giả:  Dương Quang Thiện.
   Nhà XB: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2005