NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
MẠNG KHÔNG DÂY (70 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp các kiến thức căn bản về chuNn Ethernet 802.11, cụ thể đi sâu nghiên cứu bản chất và cơ chế hoạt động của giao thức 802.11 như kỹ thuật truy cập đường truyền, kỹ thuật chứng thực, quảng bá mạng. Sinh viên chủ yếu nghiên cứu hoạt động của các loại frame trong 802.11 và cơ chế gia nhập và từ bỏ của các thực thể trong mạng không dây.

802.11 Wireless Network Site Surveying and Installation
   Tác giả:  Bruce E. Alexander.
   Nhà XB: Cisco,
   Năm XB: 2004
802.11 wireless networks
   Tác giả:  Gast Matthew.
   Nhà XB: O'Reilly,
   Năm XB: 2005
Absolute beginner's guide to Wi-Fi wireless networking
   Tác giả:  Harold Davis.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2004
Advanced Wired and Wireless Networks
   Tác giả:  Tadeusz Wysocki chủ biên, Arek Dadej chủ biên.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2004
Application and multidisciplinary aspects of wireless sensor networks
   Tác giả:  Liljana Gavrilovska.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2010
Applications & services in wireless networks
   Tác giả:  Hossam Afifi, Djamal Zeghlache.
   Nhà XB: Kogan Page Science,
   Năm XB: 2003.
Applications & services in wireless networks
   Tác giả:  Afifi Hossam, Zeghlache Djamal.
   Nhà XB: Kogan Page Science,
   Năm XB: 2003
Building wireless community networks
   Tác giả:  Rob Flickenger.
   Nhà XB: O'Reilly,
   Năm XB: 2003
Building wireless community networks
   Tác giả:  Rob Flickenger.
   Nhà XB: O'Reilly,
   Năm XB: 2002
Caution! wireless networking : preventing a data disaster
   Tác giả:  McCullough Jack.
   Nhà XB: Wiley Publishing, Inc.,
   Năm XB: 2004