NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
ORACLE (103 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản để vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) Oracle. Với kiến thức đã học từ môn Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL (môi trường Microsoft SQL Server), học viên dễ dàng làm quen với các thao tác trên Oracle, ứng dụng để tổ chức quản lý CSDL cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Beginning Oracle SQL : for Oracle database 12c
   Tác giả:  Lex De Haan, Tim Gorman, Inger Jørgensen, Melanie Caffrey
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: [2014
Cost-Based Oracle Fundamentals [electronic resource]
   Tác giả:  by Jonathan Lewis.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2006
Crystal Reports 9 on Oracle
   Tác giả:  Harper Annette.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2003
Everyday oracle DBA
   Tác giả:  April Wells.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2006
Expert Oracle
   Tác giả:  Thomas Kyte ; [foreword by Ken Jacobs]
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2005
Expert Oracle [electronic resource]
   Tác giả:  Thomas Kyte.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2005
Expert Oracle application express
   Tác giả:  John Edward Scott...[et al.]
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2011
Expert Oracle database 10g administration
   Tác giả:  Alapati Sam R.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2005
Expert Oracle Database Architecture
   Tác giả:  Thomas Kyte.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2005
Expert Oracle JDBC programming [electronic resource] : high performance applications with Orcale [sic] 10g
   Tác giả:  R.M. Menon.
   Nhà XB: Apress ; Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,
   Năm XB: 2005