NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MẠNG (16 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị kiến thức căn bản về các phương pháp phân tích đánh giá các hệ thông mạng, cụ thể đi sâu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất họat động mạng. Xây dựng phương án đánh giá toàn bộ hệ thống mạng, tìm và phát hiện những lỗi trực tiếp gây ảnh hưởng đến hiệu suất mạng, tối ưu giúp mạng hoạt động với hiệu suất cao nhất.

Administering Cisco QOS for IP Networks
   Tác giả:  Flannagan Mike.
   Nhà XB: Syngress,
   Năm XB: 2001
Administering Cisco QoS for IP networks
   Tác giả:  Michael E. Flannagan.
   Nhà XB: Syngress,
   Năm XB: 2001
Cisco Catalyst QoS : quality of service in campus networks
   Tác giả:  Mike Flannagan, Richard Froom, Kevin Turek
   Nhà XB: Cisco Press,
   Năm XB: 2003
Cisco DQOS exam certification guide
   Tác giả:  Wendell Odom, Cavanaugh Michael J.
   Nhà XB: Cisco,
   Năm XB: 2004
End-to-End QoS Network Design
   Tác giả:  Tim Szigeti, Christina Hattingh.
   Nhà XB: Cisco,
   Năm XB: 2004
Internet QoS : architectures and mechanisms for quality of service
   Tác giả:  Zheng Wang.
   Nhà XB: Morgan Kaufmann,
   Năm XB: 2001
IP telephony self-study : Cisco DQOS exam certification guide
   Tác giả:  Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh.
   Nhà XB: Cisco Press,
   Năm XB: 2004
IP Telephony Self-Study : Cisco QOS Exam Certification Guide
   Tác giả:  Michael J. Cavanaugh.
   Nhà XB: Cisco,
   Năm XB: 2004
Multimedia wireless networks : technologies, standards, and QoS
   Tác giả:  Aura Ganz, Zvi Ganz, Kitti Wongthavarawat.
   Nhà XB: Prentice Hall PTR,
   Năm XB: 2004
Performance and fault management
   Tác giả:  Paul L. Della Maggiora ... [et al.].
   Nhà XB: Cisco Press,
   Năm XB: 2000