NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CHUYÊN ĐỀ 2 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (140 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về thế giới mã nguồn mở như các nguyên lý, các học thuyết chủ đạo, các giấy phép, … cũng như ngôn ngữ lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao. Từ đó sinh viên bắt đầu khám phá thế giới mã nguồn mở PHP cũng như cách cài đặt, sử dụng, vận hành một cách linh hoạt các phần mềm mã nguồn mở PHP trên thế giới.

A concise introduction to software engineering [electronic resource]
   Tác giả:  Pankaj Jalote.
   Nhà XB: Springer-Verlag London,
   Năm XB: 2008
A process algebraic approach to software architecture design [electronic resource]
   Tác giả:  Alessandro Aldini, Marco Bernardo, Flavio Corradini.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2010
Achieving software quality through teamwork
   Tác giả:  Evans Isabel.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2004
Advanced QT programming : creating great software with C++ and QT 4
   Tác giả:  Mark Summerfield.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2011
Advances in machine learning applications in software engineering
   Tác giả:  Zhang Du, Tsai Jeffrey J.P.
   Nhà XB: Idea Group Publishing,
   Năm XB: 2007
Advances in software engineering and knowledge engineering
   Tác giả:  Vincenzo Ambriola, Genovaffa Tortora
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: 1993
Agile management for software engineering : applying the theory of constraints for business results
   Tác giả:  David J. Anderson ; foreword by Eli Schragenheim.
   Nhà XB: Prentice Hall Professional Technical Reference,
   Năm XB: 2004
Agile processes in software engineering and extreme programming : 17th International Conference, XP 2016, Edinburgh, Scotland, May 24-27, 2016. Proceedings
   Tác giả:  Helen Sharp, Tracy Hall (ed.)
   Nhà XB: SpringerOpen,
   Năm XB: 2016
Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming [electronic resource] : 18th International Conference, XP 2017, Cologne, Germany, May 22-26, 2017, Proceedings
   Tác giả:  edited by Hubert Baumeister, Horst Lichter, Matthias Riebisch.
   Nhà XB: Springer International Publishing : Imprint: Springer,
   Năm XB: 2017
Agile software construction
   Tác giả:  John Hunt.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2006