NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
QUẢN TRỊ MẠNG (8 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị kiến thức căn bản về các phương pháp giám sát mạng, cụ thể đi sâu nghiên cứu giao thức SNMP trong bộ giao thức TCP/IP. Xây dựng phương án giám sát toàn bộ các nút mạng, tìm và phát hiện những rủi ro trực tiếp gây ảnh hưởng đến hiệu suất mạng. Cung cấp kiến thức thiết kế mạng với các giải pháp tối ưu giúp mạng hoạt động với hiệu suất cao nhất.

Computer Networking : A Top Down Approach Featuring the Internet
   Tác giả:  James F. Kurose, Keith Ross
   Nhà XB: Addison Wesley Publishing Company,
   Năm XB: 2007
Essential SNMP
   Tác giả:  Douglas R. Mauro and Kevin J. Schmidt.
   Nhà XB: O'Reilly,
   Năm XB: 2001
IP telephony self-study : Cisco DQOS exam certification guide
   Tác giả:  Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh.
   Nhà XB: Cisco Press,
   Năm XB: 2004
Performance and fault management
   Tác giả:  Paul L. Della Maggiora ... [et al.].
   Nhà XB: Cisco Press,
   Năm XB: 2000
Quản trị mạng
   Tác giả:  Nguyễn Ngọc Đại.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
Quản trị mạng
   Tác giả:  Nguyễn Ngọc Đại
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2015
Quản trị mạng
   Tác giả:  Nguyễn Ngọc Đại.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Quản trị mạng và thiết bị mạng : giáo trình
   Tác giả: 
   Nhà XB:
   Năm XB: