NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (67 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến thức cơ sở trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cùng các phương pháp liên quan trong biểu diễn tri thức và máy học.

Advances in applied artificial intelligence
   Tác giả:  John Fulcher.
   Nhà XB: Idea Group Pub.,
   Năm XB: 2006
Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering : Joint Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors in Artificial Intelligence and Social Computing, Software and Systems Engineering, The Human Side of Service Engineering and Human Factors in Energy, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA
   Tác giả:  Tareq Z. Ahram (Editor).
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2019
Applied Artificial Intelligence : Where AI Can Be Used In Business
   Tác giả:  Francesco Corea.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2019
Artificial intelligence
   Tác giả:  Trần Hoài Linh, Trương Tuấn Anh
   Nhà XB: Đại học Thái Nguyên,
   Năm XB: 2017
Artificial Intelligence
   Tác giả:  Elaine Rich, Kevin Knight.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 1991
Artificial intelligence
   Tác giả:  edited by Margaret A. Boden.
   Nhà XB: Academic,
   Năm XB: 1996
Artificial intelligence : a guide to intelligent systems
   Tác giả:  Michael Negnevitsky.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2005.
Artificial intelligence : a modern approach
   Tác giả:  Stuart J. Russell and Peter Norvig ; contributing writers, John F. Canny ... [et al.].
   Nhà XB: Prentice Hall,
   Năm XB: 2003
Artificial intelligence : a modern approach
   Tác giả:  Stuart J. Russell and Peter Norvig ; contributing writers, John F. Canny, Jitendra M. Malik, Douglas D. Edwards.
   Nhà XB: Prentice Hall,
   Năm XB: 1995
Artificial intelligence : a systems approach
   Tác giả:  M. Tim Jones.
   Nhà XB: Infinity Science Press,
   Năm XB: 2008