NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
TRUYỀN SỐ LIỆU (70 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Nội dung môn học trình bày sự phát triển của các hệ thống mạng thông tin dữ liệu và các kỹ thuật truyền dẫn khác nhau đã được sử dụng như khắc phục các ảnh hưởng của việc truyền sai, điều khiển tốc độ luồng dữ liệu, mã hóa dữ liệu, ghép kênh tín hiệu,…và các ứng dụng của chúng bao gồm các cấu trúc chuyển mạch mạch, chuyển mạch gói, Frame Relay, ATM, IP, MPLS, NGN.

A professional's guide to data communication in a TCPIP world
   Tác giả:  E. Bryan Carne.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2004.
Android Phones for Dummies[electronic resource]
   Tác giả: 
   Nhà XB: For Dummies [Imprint]John Wiley & Sons, Incorporated
   Năm XB: 2015
Beginning SQL Server 2008 for developers : from novice to professional
   Tác giả:  Robin Dewson.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2008
Beginning SQL Server 2008 for developers [electronic resource] : from novice to professional
   Tác giả:  Robin Dewson.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2008
Brain-Computer Interfaces [electronic resource] : Applying our Minds to Human-Computer Interaction
   Tác giả:  edited by Desney S. Tan, Anton Nijholt.
   Nhà XB: Springer-Verlag London Limited,
   Năm XB: 2010
Broadband Packet Switching Technologies [electronic resource] A Practical Guide to ATM Switches and IP Routers
   Tác giả:  H. Jonathan Chao, Cheuk H. Lam, Eiji Oki.
   Nhà XB: Wiley-Interscience,
   Năm XB: 2001
CCIE routing and switching official exam certification guide
   Tác giả:  Wendell Odom ; contributing authors, Jim Geier and Naren Mehta.
   Nhà XB: Cisco Press,
   Năm XB: 2006
CCIE routing and switching practice labs
   Tác giả:  Martin Duggan, Maurilio Gorito.
   Nhà XB: Cisco Press,
   Năm XB: 2004
CCNP ISCW portable command guide
   Tác giả:  Scott Empson, Hans Roth.
   Nhà XB: Cisco Press,
   Năm XB: 2008
CCNP ISCW portable command guide [electronic resource]
   Tác giả:  Scott Empson, Hans Roth.
   Nhà XB: Cisco Press,
   Năm XB: 2008