NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (107 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

"E- Commerce" - Chìa khóa cho chiến lược phát triển cảng trung chuyển container "E-commerce" - A key to the strategy for development of container hubs
   Tác giả:  Trần Kiên
   Nhà XB:
   Năm XB:
Analysis and improving e-commerce strategy for group buying website in Vietnam
   Tác giả:  Dang Nguyen Thuy Linh; Arthur Ashurov (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
Applying use case driven object modeling with UML : an anotated e-commerce example
   Tác giả:  Doug Rosenberg and Kendall Scott.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2001
B2B integration : a practical guide to collaborative e-commerce
   Tác giả:  Gunjan Samtani.
   Nhà XB: Imperial College Press,
   Năm XB: 2002
Bài học kinh nghiệm và lựa chọn cách thức ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
   Tác giả:  Đàm Gia Mạnh
   Nhà XB:
   Năm XB:
Báo cáo Logistics Việt Nam 2018 : Logistics và Thương mại điện tử
   Tác giả:  Bộ Công Thương.
   Nhà XB: Công thương,
   Năm XB: 2018
Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2012
   Tác giả:  Trần Hữu Linh (chủ biên)
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2012
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giao dịch thương mại điện tử : Thực trạng và khuyến nghị đối với VN
   Tác giả:  Đào Anh Tuấn
   Nhà XB:
   Năm XB:
Beginning ASP.NET 2.0 e-commerce in C# 2005
   Tác giả:  Cristian Darie, Karli Watson.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2005
Beginning ASP.NET E-Commerce in C# : from novice to professional
   Tác giả:  Cristian Darie and Karli Watson.
   Nhà XB: Apress
   Năm XB: 2009