NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO (101 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp kiến thức lý thuyết để thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ. Các vấn đề đặt ra trong các giai đọan thiết kế, từ thiết kế cấu trúc quan niệm đến thiết kế cấu trúc vật lý sẽ được lần lượt trình bày: các cách tiếp cận tổng hợp và phân rã trong thiết kế cấu trúc quan niệm, phân tích và so sánh kết qủa của hai cách tiếp cận đó, biểu diễn cấu trúc quan niệm ở dạng đồ thị quan hệ, cách cân nhắc lựa chọn một cấu trúc vật lý để cài đặt thông qua các khái niệm đồ thị và các con đường truy xuất và chuỗi kết được cài đặt trực tiếp trên đồ thị.

Absolute beginner's guide to databases
   Tác giả:  [John V. Petersen].
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2002
Advanced Database Technology and Design
   Tác giả:  Piattini Mario, Díaz Oscar.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2000
Advanced Topics in Database Research, Vol. 4.
   Tác giả: 
   Nhà XB: Idea Group Publishing,
   Năm XB: 2005
Agile Database techniques [electronic resource] : effective strategies for the Agile software developer
   Tác giả:  Scott W. Ambler.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2003
Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Phước Đại
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2009
Bài tập cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc.
   Nhà XB: Thông tin và truyền thông,
   Năm XB: 2011
Beginning database design
   Tác giả:  Gavin Powell.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2006.
Beginning database design
   Tác giả:  Gavin Powell.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2005
Beginning database design
   Tác giả:  Clare Churcher ; [foreword by Stéphane Faroult]
   Nhà XB: Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York,
   Năm XB: 2007
Beginning database design
   Tác giả:  Gavin Powell.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2006