NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
KIẾN TRÚC VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH (256 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

A practical guide to Linux commands, editors, and shell programming
   Tác giả:  Mark G. Sobell.
   Nhà XB: Prentice Hall,
   Năm XB: 2010
Absolute OpenBSD : UNIX for the practical paranoid
   Tác giả:  by Michael W. Lucas.
   Nhà XB: No Starch Press,
   Năm XB: 2003.
Advanced operating systems and kernel applications : techniques and technologies
   Tác giả:  [edited by] Yair Wiseman, Song Jiang
   Nhà XB: Information Science Reference ,
   Năm XB: 2010
Advanced programming in the UNIX environment
   Tác giả:  W. Richard Stevens, Stephen A. Rago.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2005
Advanced UNIX programming
   Tác giả:  Marc J. Rochkind.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2004
Bảo mật và tối ưu hóa Linux Red Hat
   Tác giả:  Hồng Phúc, Nguyễn Ngọc Tuấn.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2005
Bảo mật và tối ưu trong Red Hat Linux
   Tác giả:  Trần Thạch Tùng.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2002
Beginning Fedora [electronic resource] : from novice to professional
   Tác giả:  Shashank Sharma and Keir Thomas.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2007
Beginning Red Hat Linux 8.1
   Tác giả:  Author Team Wrox.
   Nhà XB: Wrox Press,
   Năm XB: 2003
Beginning SUSE Linux : From Novice to Professional
   Tác giả:  Keir Thomas.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2006