NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (35 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học này giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của giải thuật và cách tổ chức dữ liệu, là hai thành tố quan trọng nhất cho một chương trình. Cung cấp các phương pháp tổ chức và những thao tác cơ sở trên từng cấu trúc dữ liệu, kết hợp với việc phát triển tư duy giải thuật để hình thành nên chương trình máy tính. Công cụ để dùng trong môn học này là ngôn ngữ lập trình C.

455 bài tập cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C++
   Tác giả:  John R. Hubbard, Minh Trung dịch, Gia Việt dịch.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2003
Cấu trúc dữ liệu & các đối tượng khác sử dụng C++ : T.2
   Tác giả:  M. Main, W. Savitch.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2000
Cấu trúc dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Văn Linh..[và những người khác].
   Nhà XB: Đại học Cần Thơ ,
   Năm XB: 2003
Cấu trúc dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Trung Trực.
   Nhà XB: ĐH Bách Khoa Tp.HCM,
   Năm XB: 1997
Cấu trúc dữ liệu 1 : Giáo trình
   Tác giả:  Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức.
   Nhà XB: ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM,
   Năm XB: 1996
Cấu trúc dữ liệu 2
   Tác giả:  Trương Hải Bằng.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2008
Cấu trúc dữ liệu và các đối tượng khác sử dụng C++ : T.1
   Tác giả:  M. Main, W. Savitch.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2000
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
   Tác giả:  Văn Thị Thiên Trang.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
   Tác giả:  Văn Thị Thiên Trang.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2019
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
   Tác giả:  Văn Thị Thiên Trang.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017