NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (120 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Phước Đại
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2009
Bài tập cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc.
   Nhà XB: Thông tin và truyền thông,
   Năm XB: 2011
Báo cáo tổng kết đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả: 
   Nhà XB: Sở Khoa học và Công nghệ,
   Năm XB: 2006
Bảo toàn tính riêng tư của người dùng trong môi trường cơ sở dữ liệu lớn
   Tác giả:  Nguyễn Thành Tín; Cao Tùng Anh (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
Bảo vệ tính riêng tư trong khai thác cơ sở dữ liệu phân tán dọc
   Tác giả:  Bùi Minh Trí ; Nguyễn Xuân Huy (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
Bảo vệ tính riêng tư trong khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu được thuê ngoài
   Tác giả:  Mai Thế Phúc; Võ Đình Bảy (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
C# 2005. Tập 4 - Quyển 1 : Lập trình cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Phạm Hữu Khang chủ biên, Trần Tiến Dũng hiệu đính.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2008
Cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Đỗ Trung Tuấn.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 1998
Cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Cao Tùng Anh.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Cao Tùng Anh
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014