NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE (59 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Beginning Oracle Database 11g Administration [electronic resource] : From Novice to Professional
   Tác giả:  by Iggy Fernandez.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2008
Beginning Oracle database 12c administration : from novice to professional
   Tác giả:  Ignatius Fernandez.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2015
Beginning Oracle SQL : for Oracle database 12c
   Tác giả:  Lex De Haan, Tim Gorman, Inger Jørgensen, Melanie Caffrey
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: [2014
Documenting Oracle Databases
   Tác giả:  Mike Ault.
   Nhà XB: [knxb],
   Năm XB: 2003
Expert indexing in Oracle database 11g : maximum performance for your database
   Tác giả:  Darl Kuhn, Sam R. Alapati, Bill Padfield.
   Nhà XB: Apress : Distributed by Springer Science+Business Media,
   Năm XB: 2012
Expert Oracle and Java security : programming secure Oracle database applications with Java
   Tác giả:  David Coffin.
   Nhà XB: Apress : Distributed to the book trade worldwide by Springer Science+Business Media,
   Năm XB: 2011
Expert Oracle database 10g administration
   Tác giả:  Alapati Sam R.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2005
Expert Oracle database 11g administration [electronic resource]
   Tác giả:  Sam R. Alapati ; technical reviewer, John Watson.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2009.
Expert Oracle Database Architecture
   Tác giả:  Thomas Kyte.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2005
Expert Oracle database architecture [electronic resource] : Oracle database 9i, 10g, and 11g programming techniques and solutions, second edition
   Tác giả:  Thomas Kyte ; forewords by Jonathan Lewis and Ken Jacobs ; technical reviewers: Christopher Beck, Melanie Caffrey, Jason Straub.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2010