NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU (35 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Advances in Focused Retrieval : 7th International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval, INEX 2008, Dagstuhl Castle, Germany, December 15-18, 2008, revised and selected papers
   Tác giả:  Shlomo Geva, Jaap Kamps, Andrew Trotman (eds.).
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2009.
Analyzing the large numbers of variables in biomedical and satellite imagery
   Tác giả:  Phillip I. Good.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2011
Bisociative knowledge discovery [electronic resource] : an introduction to concept, algorithms, tools, and applications
   Tác giả:  Michael R. Berthold (ed.)
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: ©2012.
Cloud computing for geospatial big data analytics: intelligent edge, fog and mist computing
   Tác giả:  Himansu Das.
   Nhà XB: Springer ,
   Năm XB: 2019
Data mining : the textbook.
   Tác giả: 
   Nhà XB: Springer Science+Business Media,
   Năm XB: 2015.
Data mining and machine learning in cybersecurity [electronic resource]
   Tác giả:  Sumeet Dua, Xian Du.
   Nhà XB: CRC Press : Auerbach Publications,
   Năm XB: 2011
Data mining for dummies
   Tác giả:  Meta S Brown.
   Nhà XB: John Wiley and Sons,
   Năm XB: 2014.
Data mining with R : learning with case studies
   Tác giả:  Luís Torg
   Nhà XB: Chapman & Hall/CRC,
   Năm XB: c201
Data science & big data analytics : discovering, analyzing, visualizing and presenting data
   Tác giả:  David Dietrich, Barry Heller, Beibei Yang.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2015
Data science & big data analytics : discovering, analyzing, visualizing and presenting data
   Tác giả:  EMC Education Services.
   Nhà XB: John Wiley & Sons ,
   Năm XB: 2015