NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (21 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

A quick start guide to cloud computing : moving your business into the cloud
   Tác giả:  Mark I. Williams.
   Nhà XB: Kogan Page,
   Năm XB: 2010
Apache CloudStack Cloud computing : leverage the power of CloudStack and learn to extend the CloudStack environment
   Tác giả:  Navin Sabharwal, Ravi Shankar.
   Nhà XB: Packt Pub.,
   Năm XB: 2013.
Business in the cloud [electronic resource] : what every business needs to know about cloud computing
   Tác giả:  Michael Hugos, Derek Hulitzky.
   Nhà XB: John Wiley & Sons,
   Năm XB: 2011
Cloud computing : principles and paradigms
   Tác giả:  edited by Rajkumar Buyya, James Broberg, Andrzej Goscinski.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2011
Cloud computing : theory and practice
   Tác giả:  Dan C. Marinescu.
   Nhà XB: Elsevier/Morgan Kaufmann, Morgan Kaufmann is an imprint of Elsevier,
   Năm XB: 2013.
Cloud computing : Web-based applications that change the way you work and collaborate online
   Tác giả:  Michael Miller.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2009
Cloud computing [electronic resource] : automating the virtualized data center
   Tác giả:  Venkata Josyula, Malcolm Orr, Greg Page.
   Nhà XB: Cisco Press,
   Năm XB: 2012
Cloud computing and digital media : fundamentals, techniques, and applications
   Tác giả:  Kuan-Ching Li, Qing Li, Timothy K. Shih.
   Nhà XB: CRC Press,
   Năm XB: 2014.
Cloud computing and software services : theory and techniques
   Tác giả:  edited by Syed A. Ahson, Mohammad Ilyas.
   Nhà XB: CRC Press,
   Năm XB: 2011
Cloud computing for dummies [electronic resource]
   Tác giả:  by Judith Hurwitz ... [et al.].
   Nhà XB: Wiley Pub.,
   Năm XB: 2009