NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (35 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Data Structures and Algorithms

455 bài tập cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C++
   Tác giả:  John R. Hubbard, Minh Trung dịch, Gia Việt dịch.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2003
Cấu trúc dữ liệu & các đối tượng khác sử dụng C++ : T.2
   Tác giả:  M. Main, W. Savitch.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2000
Cấu trúc dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Trung Trực.
   Nhà XB: ĐH Bách Khoa Tp.HCM,
   Năm XB: 1997
Cấu trúc dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Văn Linh..[và những người khác].
   Nhà XB: Đại học Cần Thơ ,
   Năm XB: 2003
Cấu trúc dữ liệu 1 : Giáo trình
   Tác giả:  Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức.
   Nhà XB: ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM,
   Năm XB: 1996
Cấu trúc dữ liệu 2
   Tác giả:  Trương Hải Bằng.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2008
Cấu trúc dữ liệu và các đối tượng khác sử dụng C++ : T.1
   Tác giả:  M. Main, W. Savitch.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2000
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
   Tác giả:  Văn Thị Thiên Trang.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
   Tác giả:  Văn Thị Thiên Trang.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2019
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
   Tác giả:  Văn Thị Thiên Trang.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014