NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CƠ SỞ DỮ LIỆU (100 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Introduction to Databases

Absolute beginner's guide to databases
   Tác giả:  [John V. Petersen].
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2002
Advanced Database Technology and Design
   Tác giả:  Piattini Mario, Díaz Oscar.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2000
Advanced Topics in Database Research, Vol. 4.
   Tác giả: 
   Nhà XB: Idea Group Publishing,
   Năm XB: 2005
Agile Database techniques [electronic resource] : effective strategies for the Agile software developer
   Tác giả:  Scott W. Ambler.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2003
Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Phước Đại
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2009
Bài tập cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc.
   Nhà XB: Thông tin và truyền thông,
   Năm XB: 2011
Beginning database design
   Tác giả:  Gavin Powell.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2006.
Beginning database design
   Tác giả:  Gavin Powell.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2006
Beginning database design
   Tác giả:  Clare Churcher ; [foreword by Stéphane Faroult]
   Nhà XB: Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York,
   Năm XB: 2007
Beginning database design
   Tác giả:  Gavin Powell.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2005