NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN (336 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Học phần này giúp sinh viên nắm được định nghĩa và phân loại các hệ thống phân tán; các vấn đề về truyền thông trong hệ phân tán; các kỹ thuật đồng bộ xử lý phân tán; một số mô hình và công cụ phát triển hệ phân tán. Các khái niệm về CSDLPT, các phương pháp phân mảnh ngang, phân mảnh dọc, thuật toán phân mảnh không mất thông tin. Thiết kế CSDLPT

A developer's guide to data modeling for SQL server [electronic resource] : covering SQL server 2005 and 2008
   Tác giả:  Eric Johnson, Joshua Jones.
   Nhà XB: Addison-Wesley,
   Năm XB: 2008
Advanced SQL Database Programmer Handbook.
   Tác giả: 
   Nhà XB: Rampant Tech Press,
   Năm XB: 2003
Advantage Database Server : The Official Guide
   Tác giả:  Jensen Cary, Anderson Loy.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2003
ASP.NET database programming weekend crash course
   Tác giả:  Jason Butler, Tony Caudill.
   Nhà XB: [knxb],
   Năm XB: 2002
ASP.Net database programming weekend crash course
   Tác giả:  Jason Butler.
   Nhà XB: Hungry Minds ; Transworld,
   Năm XB: 2001
Beginning asp.net databases using vb.net: written and tested or final release of .net v1.0 [electronic resource]
   Tác giả:  Jesudas Chinnathampi (Das) ... [et al.]
   Nhà XB: Wiley Pub.,
   Năm XB: 2003
Beginning Microsoft SQL Server 2012 programming
   Tác giả:  Paul Atkinson, Robert Vieira.
   Nhà XB: John Wiley & Sons,
   Năm XB: 2012
Beginning MySQL database design and optimization [electronic resource] : from novice to professional
   Tác giả:  Jon Stephens, Chad Russell ; technical reviewer, Mike Hillyer.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2004
Beginning Oracle SQL : for Oracle database 12c
   Tác giả:  Lex De Haan, Tim Gorman, Inger Jørgensen, Melanie Caffrey
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: [2014
Beginning PHP and PostgreSQL E-Commerce : From Novice to Professional
   Tác giả:  Christian Darie, Balanescu Emilian, Bucica Mihai.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2006