NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (10 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm về Hệ quản trị cơ sở CSDL, vai trò và chức năng của hệ quản trị CSDL, phân loại Hệ quản trị CSDL và các thành phần của chúng. Cách thức thiết kế và tổ chức quản lý một CSDL cụ thể. Học viên bước đầu làm quen với lập trình CSDL. Qua môn học này, học viên có thể nắm vững các nguyên lý hoạt động của một hệ quản trị CSDL và có thể thao tác thành thạo các chức năng cơ bản, thường dùng của hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server.

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Nguyễn Phước Đại
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2009
Database management systems
   Tác giả:  Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2000
Fundamentals of database management systems
   Tác giả:  Mark L. Gillenson.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2012
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Võ Hoàng Khang
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Võ Hoàng Khang
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Võ Hoàng Khang
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle : giáo trình
   Tác giả:  Nguyễn Thị Trà Linh.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2006
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000
   Tác giả:  Ngô Thị Bích Phượng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2007
Multimedia database management systems
   Tác giả:  Guojun Lu.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 1999
Tìm hiểu ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để xây dựng Website Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
   Tác giả:  Nguyễn Sơn Minh.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2004