NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (64 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Computer Architecture

A practical introduction to computer architecture
   Tác giả:  Daniel Page.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2009
A practical introduction to computer architecture
   Tác giả:  Daniel Page.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2009
Cấu trúc máy tính : Giáo trình
   Tác giả:  Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2000
Cấu trúc máy tính : giáo trình
   Tác giả:  Nguyễn Hữu Lộc.
   Nhà XB: Đại học Đà Lạt ,
   Năm XB: 2000
Cấu trúc máy tính cơ bản
   Tác giả:  VN -Guide.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2001
Cấu trúc máy tính nâng cao
   Tác giả:  VN -Guide.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2001
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng
   Tác giả:  Lê Mạnh Hải.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
Cấu trúc máy vi tính
   Tác giả:  Trần Quang Vinh.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2000
Cấu trúc máy vi tính và vi xử lý : Giáo trình
   Tác giả:  Lê Hải Sâm, Phạm Thanh Liêm.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2005
Collaboration in the cloud : How cross-boundary collaboration is trans forming business
   Tác giả:  Erik van Ommeren..[et al.]
   Nhà XB: Sogeti ,
   Năm XB: 2009